CURRICULUM VITAE

Personal data
Name: Béla RÉVÉSZ, Ph.D.
Date and Place of Birth: 1951, Budapest, Hungary
Address: 1133 Budapest Garam u. 27., Hungary
Telephone: +36-06-1 788-0587
E-mail: reves@chello.hu


University Education - Degrees

1992 Degree in Sociology obtained at the Faculty of Arts of the Eötvös Lóránd (ELTE) University, Budapest, Hungary

1975 Degree in law obtained at the Faculty of Law of the József Attila (JATE) University, Szeged, Hungary

Scientific Degree PhD (2007)

Positions

1976-present: Lecturer at the Department of Politology (former: Legal Theory of the Faculty of Law) at the Szeged University, Hungary
1999-present: Researcher of Open Society Archives at Budapest CEU

Languages

English, Russian

Main research field

The political, sociological, and political-historical aspects of the cold war and the political transition at the end of the 1980s

Important publications

Documents on the Dictatorship and the Cold War in the Hungarian Archives. ? The Case of RFE. Acta Jur. et Pol. Szeged, Hungary, 2005.

"Az állambiztonsági szervek politológiai kutatásainak kérdéseihez." (Politology and the Analysis of Security Services) Acta Jur. et Pol. Szeged, Hungary, 2004.

"Az állambiztonságtól a nemzetvédelemig. [A bels? biztonsági szolgálat átalakításának alternatívái a rendszerváltás idején.]" (From State Security to National Defence. [Conceptions on the Transformation of Secret Police in the Period of the Transition]) Acta Jur. et Pol. Szeged, Hungary, 2003.

"A proletárdiktatúra államvédelmi funkcióinak változásai az els? Nagy Imre-kormány idején." (Changing Functions of State Security Authorities in the Proletarian Dictatorship at the Period of Nagy Imre's 1st Government.) Acta Jur. et Pol. Szeged, Hungary, 2002.

"Az államiság értékeinek újrafogalmazása a rendszerváltás vitáiban" (Redefining the Values of Statehood in the Discussions Centering on the Change of Regime). Acta Jur. et Pol. Szeged, Hungary, 2001.

Források a politikai pszichológia tanulmányozásához (Sources for the Study of Political Psychology), JATEPress, 2001.

"Az Ellenzéki Kerekasztal és az állambiztonsági szervek" (The Roundtable of the Opposition and the National Security Authorities). In: Alkotmányos forradalom (Constitutional Revolution). Anthology of Studies. Új Mandátum Kiadó, Bp., 2000.

"'Elhalkult kerepl?k' 1964-ben megsz?nt a rádióelhárítás" ("Silence of the Flappers" - the Cessation of Radar Counter-measures in 1964). In: Beszél? évek 1957-1968 (Speaking Years 1957-1968). vol. 1. A Kádár-korszak története (The History of the Kádár-era), Budapest, 2000.

Az állam átalakításának kérdései a magyarországi rendszerváltás id?szakában (The Questions of Transforming the State in the Period of the Hungarian Political Transition) Institute of Political Studies, Bp., 2000. 48. p.

"A választások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében megparancsolom…" (To Secure the Smooth Flow of the Elections I Command…) [A Kádár-korszak els? választásának belügyi biztosítása - The Role of the Ministry of Interior Affairs in Securing the First Elections Held in the Kádár-era] F?iskolai Figyel?. The journal of the Police Academy. 1999. vol. 3.

A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben (The Screenplay of the Regime Change. Roundtable discussions in 1989) I-IV. Magvet?, Budapest., 1999. V-VIII. Új Mandátum Kiadó, Budapest., 2000 (co-authored).

"Politikai ellenzék, állambiztonsági funkcióváltás" (Political Opposition, Functional Change in the National Security) In: Anthology of Essays, 1999. vol. VII. National Meeting of Political Scientists. Nyíregyháza, Hungary, 1999.

"Az állami er?szak depolitizálása" (The Depolitization of the State Violence) in Belügyi Szemle 1999. 4-5.

"Az osztályharc fogalmának politikai és jogi aspektusai az '50-es években" (The Political and Legal Aspects of the Notion of Class-struggle in the 1950s), Acta Jur. et Pol. Szeged, Hungary, 1998.

"A nemzetközi politikai tájékoztatás európai trendjei" (European Trends in the International News Coverage of Politics" In: Európai Unió, regionalizmus, szuverenitás (European Union, Regionalism, Sovereignty). Anthology of Essays., VI. National Meeting of Political Scientists. Székesfehérvár, Hungary 1998.

A proletárdiktatúra ideológiai funkciójának kriminalizálása (Ideológia - politika - jog Magyarországon az ötvenes években) - (The Criminalization of the Ideological Function of the Dictatorship of the Proletariat (Ideology, Politics, and Law in Hungary in the 1950s), Acta Jur. et Pol., Szeged, Hungary, 1997.

"'Tudjuk, hogy Nyugaton figyelnek ránk...' A Szabad Európa Rádió, a magyar közvélemény és a politikai vezetés az ötvenes években. " (We know that the West Listens to Us… Radio Free Europe, the Hungarian Public and the Political Élite in the 1950s) In: Konfliktus, konszenzus, kooperáció (Conflict, Consensus, and Co-operation). Anthology of Essays. Janus Pannonius (JPTE) University, Pécs, Hugary,1996-1997.

"Manipulációs technikák a hidegháború korai id?szakában. (Magyarország és a Szabad Európa Rádió 1950-1956)" - (Manipulation Techniques in the Cold War Period - Hungary and Radio Free Europe, between 1950 and 1956), Acta Jur. et Pol. Szeged, Hungary, 1996.

Documents on the Dictatorship and the Cold War in the Hungarian Archives
? the case of RFE. Acta Jur. et Pol., Szeged, Hungary, 2005. 96. o.

How to Consolidate the Secret Services in East-Europe after the Transition. In: National, regional or state security issues? Regio, Hungary, 2007.

A titkosszolgálatok a politikában és a politológiában. (Secret Service sin Politics and Politology) Acta Jur. et Pol. Szeged, Hungary, 2007.

A titkosszolgálatok titoktalanításáról (On Divesting the Secret Services of Secrets). Politikatudományi Szemle. Hungary, 2007. 4.

Gabriel Andreescu - Igor Ca?u - Béla Révész: Ethics and Politics of Memory in Universities from Romania, Hungary and Republic of Moldova. Curriculum Resource Center at the Central European University, Hungary, 2008